Helicon-IT

Home
Helicon-IT?
Algemene voorwaarden
Contactformulier
Contact us

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden richten zich momenteel voornamelijk op het webhosting/domein gedeelte, voor de online winkel zullen deze zo spoedig mogelijk online geplaatst worden!

Algemeen:
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Helicon-IT en een consument, voor zover van deze voorwaarden niet door ťťn van beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en acceptatie:
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Helicon-IT gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Helicon-IT schriftelijk of per elektronische mail anders is vermeld.
2. Een aanbieding of offerte gedaan door Helicon-IT heeft een geldigheidsduur van 21 dagen, tenzij anders vermeld.
3. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Aanvang van de overeenkomst:
1. Een overeenkomst (betreffende webhosting) komt tot stand op de dag waarop aan de volgende voorwaarde is voldaan: het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te worden en per elektronische mail, per reguliere post in het bezit te komen van Helicon-IT. Bij verzenden gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden. Nadat de opdrachtgever het aan Helicon-IT verschuldigde bedrag heeft betaald, zal de opdrachtgever de volledige beschikking krijgen over de account, mits de opdrachtgever de aard van gebruik staaft op de artikelen van toepassing.
2. De klant betaalt het tarief voor een webhosting account op het internet per jaar of per kwartaal vooraf inclusief eventuele eenmalige aansluitkosten, steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur.

Duur en beŽindiging:
1. De klant die kiest voor een maandelijkse betaling van de diensten, gaat deze overeenkomst met Helicon-IT aan voor tenminste 1 maand met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 2 volledige weken. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met opnieuw 1 maand.
2. De klant die kiest voor een kwartaal betaling van de diensten, gaat deze overeenkomst met Helicon-IT aan voor tenminste 3 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 2 volledige weken. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met opnieuw 3 maanden.
3. De klant die kiest voor een jaarlijkse betaling van de diensten, gaat deze overeenkomst met Helicon-IT aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 volledige maand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met opnieuw 1 jaar.
4. Helicon-IT heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5. Indien uw account wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van uw account worden verwijderd (data, websites, emailadressen, -aliassen en mailinglists)
6. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval, heeft Helicon-IT het recht de webhosting account uit te schakelen.

Algemene reglementen:
1. Aan deze reglementen moet ten aller tijden voldaan worden. Niet alleen de opdrachtgever, maar ook elke andere persoon die gebruik maakt van de diensten van Helicon-IT heeft zich te houden aan de volgende reglementen.
2. Het dataverkeer is gelimiteerd per maand afhankelijk van het hostingpakket. Eventueel niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand. Eventueel is het mogelijk om dataverkeer 'bij te kopen'.
3. Bij overschrijding van het dataverkeer (per maand) zal de website onbereikbaar worden tot het einde van de betreffende maand.
4. Uw webhosting account (inclusief FTP en Telnet) is enkel voor persoonlijk gebruik, je mag uw gebruikersnaam en wachtwoord niet geven aan een ander persoon, en je zal redelijke voorzorgsmaatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat het niet wordt ontdekt door andere personen.
5. Klant verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. Klant zal niets naar de server uploaden waarvan niet zeker is of er copyright op zit.
6. De server van Helicon-IT. mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Helicon-IT neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de klant op de server. De klant is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn! Een webcam, warez sites, Mp3 sites en/of andere sites met illegale software zijn NOOIT toegestaan. Wordt dit toch aangetroffen dan heeft Helicon-IT het recht de betreffende bestanden te verwijderen of de webhosting account uit te schakelen.
7. De klant verklaart Helicon-IT niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de klant, en verplicht zich Helicon-IT op de hoogte te stellen als de klant enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de klant op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beŽindigen van deze overeenkomst.
8. De klant verklaart Helicon-IT nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Helicon-IT verplicht zich zijn netwerk up-to-date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. Tevens verplicht Helicon-IT zich de data van de klant te beschermen tegen verlies door regelmatig back-ups te maken.
9. Helicon-IT staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde SPAMMEN). Mocht Helicon-IT klachten ontvangen over SPAMMEN van een klant, dan zal Helicon-IT zonder enige vorm van bericht de webhosting account uitschakelen, en de bestanden van de klant van zijn webhosting account verwijderen.

Levering en leveringstijd:
1. Activering van een website of webhosting account geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en de ontvangst van het verschuldigde bedrag uit hoofde van de eerste factuur of nadat een overeenkomst is aangegaan.
2. Indien er overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Prijzen:
1. Alle in de overeenkomsten/offertes genoemde bedragen zijn inclusief 21 % b.t.w. tenzij anders is vermeld.
2. Helicon-IT behoudt zich het recht voor tarieven voor webhosting of domeinnaam tussentijds te wijzigen, u krijgt hiervan 60 dagen op voorhand bericht.

Betalingsvoorwaarden:
1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
2. Helicon-IT stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst, dit kan zowel schriftelijk als elektronisch gebeuren.
3. Indien opdrachtgever niet tijdig, verstaan als: binnen de op de factuur gespecificeerde periode, heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever mee gedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien de opdrachtgever in verzuim is na de eerste herinnering dan kan Helicon-IT de opgeslagen data verwijderen en de domeinnaam vrijgeven. Tevens kan Helicon-IT in dit geval gerechtelijke stappen ondernemen en derden inschakelen die bevoegd zijn het geld te incasseren. Hieruit voortvloeiende kosten worden doorgerekend aan de opdrachtgever.
4. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken, na datum op de rekening, aan Helicon-IT kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Helicon-IT een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Aansprakelijkheid:
1. Helicon-IT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
2. Helicon-IT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

- Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Belgische wet geÔnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.
- Bij registratie van domein of webhosting account bij Helicon-IT gaan deze voorwaarden van kracht.
- Helicon-IT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Om uw privacy te bewaren zullen we uw naam of emailadres niet uitdelen aan derde partijen

Copyright © 2013 Helicon-IT. All rights reserved.
Read the disclaimer.
Nieuws

01/01/2013

Beste wensen voor 2013.

04/01/2013

.BE .NL .COM domeinnaam aan 15 EURO